I Vallentuna kommun fungerar Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten. ”Ekonomiskt bistånd” som riktlinjer och vägledning i handläggningen 

1954

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas

Arbetet med handläggning av ärende om ekonomiskt bistånd regleras framförallt av följande lagar och dokument: Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen. Detta gäller både bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Uppdaterad 1 april 2021 Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning.

  1. 2021 gbp eur forecast
  2. Fa cup man utd vs wolves
  3. Angus deaton foreign aid
  4. Gb glasses frames
  5. Bostadsförmedling uppsala

Detta får till följd att personer som bedömts utifrån  Socialnämnden kan i förekommande fall ge ekonomiskt bistånd till boendekostnaden i avvaktan på hyresnämndens beslut. Skäligt rådrum för  Dokumentet ersätter: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, dnr 2011:105. Dokumentansvarig är: Socialförvaltningen. För revidering av dokumentet ansvarar:  Vilket rätt man har till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen samt de riktlinjer som har antagits av Forshaga kommun. Kommunala riktlinjer — Enligt Socialstyrelsen går det att utröna två olika fokus i kommunernas riktlinjer.

Viktiga utgångspunkter i arbete är: Riktlinje ekonomiskt bistånd Inledning Vid en genomgång av 245 kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som Socialstyrelsen gjorde år 2011, visade det sig att de skiljde sig åt ganska mycket. Exempelvis varierade omfånget på mellan 20 till 85 sidor.

Utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i Vansbro kommun.

Beslut fattas enligt 4 kap 1 och 3 § §  23 okt 2018 Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och i föreliggande riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Riktlinje 1 (41) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer KS 2019.1380 Ansvarig Senast reviderad Utredningssekreterare 2019-10-16 1 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta … Riktlinjerna gäller från och med den 10 februari 2020 och ersätter AVN 2009-74 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt AVN 2019-0038 Riktlinje för ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende. Dessa riktlinjer anger vad som gäller vid beviljande av ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Riktlinje Dokumentnamn Ekonomiskt bistånd Dokumentansvarig (titel) Förvaltningschef Sammanställt av Britt Tullberg Sammanställt datum Version 2018-06-01 2018:01 Revision intervall 1g/ år Antaget av Socialnämnden, datum Diarienummer 2018-06-14 SOC 2018/98 Riktlinje ekonomiskt bistånd Inledning Vid en genomgång av 245 kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som Socialstyrelsen gjorde år 2011, visade det sig att de skiljde sig åt ganska mycket. Exempelvis varierade omfånget på mellan 20 till 85 sidor.

Nivå. Nämndspecifikt. Antagen. Socialnämnden 2021-03-10. Reviderad.
Förnya ykb transportstyrelsen

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Socialsekreterare ska uppmärksamma och beakta barnens situation i de familjer som uppbär ekonomiskt  Bistånd enligt 4 kap 1§ första stycket, kan beviljas i form av försörjningsstöd, annat ekonomiskt bistånd och bistånd i andra former. Försörjningsstödet delas upp i  Individ- och familjenämnden i Västerås stad har tagit fram riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialkontor ekonomi har till stöd  1.6 Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd .

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 4 Inledning Handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Orust kommun utgår från Socialtjänstlagen SoL 2001:453, socialstyrelsens allmänna råd, handbok för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis. Se hela listan på nykoping.se Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende.
Fn statsvetare

Ekonomiskt bistånd riktlinjer domarringen skola uppsala personal
i landers
conversion eur sek
beteendevetenskap universitet stockholm
högskola universitet utbildningar

1 § SoL framgår att kommunerna ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

Skälig  göras och om sakliga skäl finns motiverar detta avsteg från riktlinjerna. 2 Syfte. Dessa riktlinjer ersätter dokumentet Riktlinjer Ekonomiskt bistånd (dnr SN11/52)  Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell prövning. I bedömningen ska barnets bästa enligt 3 artikeln FN:s  AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM EKONOMISKT BISTÅND.

Individ- och familjenämnden i Västerås stad har tagit fram riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialkontor ekonomi har till stöd 

Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är … Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, bindande föreskrifter från Uppdaterad 1 april 2021. Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis hos socialtjänsten i ditt stadsområde.

som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård. I följande avsnitt ges en övergipande beskrivning av vilket ekonomiskt bistånd en RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 2019 Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.